Ενεργητική – παθητική σύνταξη (ασκήσεις)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 1. Στα παρακάτω παραδείγματα να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
 2. Neptunus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam.
 3. Belua incolis nocet.
 4. Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
 5. Perseus hasta beluam delet et andromedam liberat.
 6. Monumentum eius pro templo habebat.
 7. Boni viri libenter leges servant.
 8. Caesar propter frumenti inopiam legions in hibernis multis conlocat.
 9. Hannibal, dux Carthaginiensis omes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.
 10. Hannibal copias Romanorum profligavit et delevit.
 11. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.
 12. Carthaginienses eum in Africam revocaverunt.
 13. Romani victoriam reportaverunt.
 14. Ae. Paulus bellum adversus Persen regem gerebat.
 15. Terror invaserat animos militum.
 16. Eoque modo exercitum lacrem in pugnam misit.
 17. Liberales artes Galli aditum ad illustrem victoriam dederunt.
 18. Ille metum exercitus Romani vicerat.
 19. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit.
 20. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit.

 

 1. Στα παρακάτω παραδείγματα να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:
 2. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus. (defero, detuli, delatum, deferre).
 3. Punicum bellum tertium sumptum est. (sumo, sumpsi, sumptum, sumere 3).
 4. Carthago deleta est ab Romanis.
 5. Miles a duce hostium proelio lacessitus est. ( lacesso, lacessivi, lacessitum, lacessere 3).
 6. Tragula (ακόντιο)a quodam milite conspicitur et ad iceronem defertur. (conspicio, conspexi, conspectum, conspicere 3).

 

 1. Nα χρησιμοποιηθεί το παθητικό απαρέμφατο στη θέση του ενεργητικού και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και το αντίστροφο:
 2. Caesar quattuor legions in Nerviis hiemare iubet et tres in Belgis remanere.
 3. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.
 4. Scipio fores (πόρτες) ab domesticis (από τους δούλους) reserari iussit. (resero 1)
Advertisements